Algemene voorwaarden

1.Definities:

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.2 Marelex: een eenmanszaak gevestigd te Spijkenisse, Nederland en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK nummer 84291206.

1.3 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, personenvennootschap, rechtspersoon of enig andere entiteit die de Opdracht geeft aan Opdrachtnemer.

1.4 Opdrachtnemer: Marelex.

1.5 Opdracht: elke mondelinge of schriftelijke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

1.6 Diensten: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin van het woord.

2. Toepasselijkheid:

2.1 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen Opdrachtgever en Marelex niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst terzake van door Marelex te verrichten of reeds verrichtte diensten waaronder doch niet uitsluitend wordt verstaan uit te brengen adviezen en/of regresacties c.q. schadeverhaal.

2.2 Als een opdracht wordt gegeven door of namens meerdere opdrachtgevers zijn alle opdrachtgevers gebonden aan deze Algemene Voorwaarden en hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen die uit de opdracht voortvloeien en/of daarmee verband houden.

2.3 De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Marelex vormt een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 e.v. van het Burgerlijk Wetboek.

2.4 Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Marelex, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW.

2.5 Deze Algemene Voorwaarden gelden ook ten gunste van personeel en hulppersonen van Marelex, die bij de uitvoering van de opdracht werkzaam zijn, alsmede ten gunste van derden, door wie Marelex de overeenkomst geheel of gedeeltelijk laat uitvoeren.

2.6 Marelex is nimmer aansprakelijk voor een eventuele tekortkoming, doen of nalaten van deze hulppersonen of derden.

2.7 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Marelex zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

2.8 De toepasselijkheid van enig andere (algemene) voorwaarden van Opdrachtgever(s) wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.9 De in de Nederlandse taal opgestelde tekst van deze Algemene Voorwaarden heeft gelding boven de in de Engelse taal en/of enige andere taal opgestelde tekst van deze Algemene Voorwaarden.

3. Aanvang en duur van de overeenkomst:

3.1 Voorafgaand aan het formele akkoord van de opdracht en indachtig de door Opdrachtgever verschafte gegevens op de voet van art 4.1 van deze Algemene Voorwaarden, zal Marelex toetsen of er sprake is van een mogelijk belangenconflict. Indien sprake is van een belangenconflict behoudt Marelex zich het recht voor om de opdracht geheel of gedeeltelijk te weigeren; met dien verstande dat Marelex de Opdrachtgever hiervan onverwijld in kennis stelt.

3.2 De overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat Marelex de hem verleende opdracht mondeling dan wel schriftelijk aanvaardt of als Marelex met de uitvoering daarvan op een voor Opdrachtgever kenbare wijze is aangevangen.

3.3 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

3.4 Een eventuele overeengekomen termijn zal nimmer als fatale termijn worden aangemerkt, maar dient hoogstens ter indicatie.

4. Gegevens Opdrachtgever:

4.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens, informatie en bescheiden die Marelex naar zijn oordeel nodig heeft – en/of alle gegevens, informatie en bescheiden waarvan Opdrachtgever wist of redelijkerwijs behoorde te begrijpen dat Marelex die nodig zou hebben – voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht,  tijdig in de door Marelex gewenste vorm en wijze ter beschikking van Marelex te stellen. Onder gegevens, informatie en bescheiden dient mede te worden begrepen de door Marelex benodigde documenten ter vaststelling van de identiteit van Opdrachtgever op grond van de Wet identificatie bij dienstverlening.

4.2 Alle kosten en/of schade, ontstaan als gevolg van of verband houdende met het door de Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk verstrekken van de door Marelex verlangde gegevens, informatie en bescheiden, komen volledig voor risico en rekening van de Opdrachtgever.

4.3 Marelex is nimmer aansprakelijk voor enige schade en/of kosten van Opdrachtgever, van welke aard ook, doordat Marelex is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever(s) verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4.4 Marelex heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in artikel 4.1 genoemde verplichtingen heeft voldaan.

4.5 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Marelex verstrekte gegevens, informatie en bescheiden. Dit geldt ook indien de gegevens, informatie en bescheiden van derden afkomstig zijn.

4.6 Marelex is na het eindigen van de uitvoering van de opdracht, niet gehouden de hem door Opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden langer dan de voor Marelex geldende bewaartermijn te bewaren.

5. Uitvoering opdracht:

5.1 Marelex voert de opdracht uit met de zorgvuldigheid en deskundigheid die onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar mag worden verwacht, maar staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat; met dien verstande dat Marelex derhalve in de uitoefening van de opdracht te allen tijde hooguit een inspanningsverbintenis aangaat met Opdrachtgever. Marelex is dan ook tot geen enkele vergoeding gehouden in het geval Opdrachtgever teleurgesteld is in zijn of haar verwachtingen dan wel meent in welke vorm en op welke wijze ook te zijn benadeeld.

5.2 Derden kunnen aan de inhoud van de opdracht geen rechten ontlenen. De Opdrachtgever vrijwaart Marelex tegen alle vorderingen van derden die stellen schade, van welke aard en in welke vorm ook, te hebben geleden en/of zullen lijden door en/of verband houdende met de door Marelex ten behoeve van Opdrachtgever verrichte of te verrichten opdracht. Indien er sprake is van meerdere opdrachtgevers zijn zij, bij toepassing van de vorige volzin, hoofdelijk aansprakelijk voor de vrijwaring.

5.3 Marelex en Opdrachtgever kunnen gebruik maken van digitale hulpmiddelen om met elkaar en met derden te communiceren en elkaar en derden te voorzien van documentatie en informatie. Marelex en Opdrachtgever erkennen de risico’s die hieraan verbonden zijn, daaronder begrepen maar niet beperkt tot onderschepping, hacking, vertraging, verminking, virussen, schade aan software en hardware, et cetera. Marelex is niet aansprakelijk voor schade die een gevolg is van het gebruik van zulke digitale hulpmiddelen.

5.4 De inhoud van de door Opdrachtgever verleende opdracht zal in overleg met Opdrachtgever door Marelex worden bepaald. Marelex is op voorhand gemachtigd om in het kader van de te verlenen of verleende bijstand namens Opdrachtgever die feitelijke handelingen en/of rechtshandelingen te verrichten die zij wenselijk of noodzakelijk acht voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht. Indien nodig verschaft Opdrachtgever, op eerste verzoek van Marelex, daartoe de nodige (financiële) volmacht(en); een en ander onverlet artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden.

5.5 Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat Marelex mogelijk vertrouwelijke informatie en bescheiden, voor zover naar de mening van Marelex van belang in het correct uitvoeren van de verleende opdracht, doorgeeft aan de wederpartij(en).

5.6 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt alle correspondentie met Opdrachtgever plaats in de Nederlandse taal.

6. Tussentijdse beëindiging:

6.1 Ieder der partijen is gerechtigd de opdracht door schriftelijke opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, (tussentijds) te beëindigen.

6.2 Indien de opdracht (tussentijds) wordt beëindigd wegens omstandigheden die zijn toe te rekenen aan Opdrachtgever, behoudt Marelex aanspraak op betaling van de tot dan toe verrichte diensten indachtig art. 9.2 van deze Algemene voorwaarden inzake provisie en honorarium.

6.3 Op grond van (een) voor hem dringende reden(en) zal Marelex de verdere uitvoering van de reeds aanvaarde opdracht (tussentijds) mogen beëindigen zonder de verplichting tot vergoeding van schade, welke dientengevolge door de opdrachtgever mocht worden geleden en onder het uitbrengen aan de opdrachtgever van een mondeling of schriftelijk verslag over de reeds verrichte diensten.

7. Beëindiging:

7.1 De opdracht eindigt zodra naar het oordeel van Marelex geen (verdere) regresactie op wederpartij mogelijk lijkt, dan wel de regresvordering reeds geheel of gedeeltelijk is verhaald bij wederpartij(en) en de verhaalde som, eventueel na verrekening met de provisie of honorarium van Marelex, is overgemaakt op de door Opdrachtgever aangewezen bankrekening.

7.2 De opdracht eindigt in ieder geval in de volgende gevallen waarbij Opdrachtgever en/of (de natuurlijke persoon van eenmanszaak) Marelex:

  1. in staat van faillissement is verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd of overgaat tot gehele of gedeeltelijke liquidatie van zijn bedrijf;
  2. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld, dan ingeval het een rechtspersoon betreft, een besluit tot ontbinding wordt genomen;
  3. bij beslag van welke aard ook;
  4. enige uit kracht der wet of van deze Algemene Voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt;
  5. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
  6. overgaat tot staking, fusie of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf;
  7. in algemene zin in al die gevallen waarin, na het sluiten van de overeenkomst, aan Marelex omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.

8. Aansprakelijkheid:

8.1 Behoudens overige bepalingen over aansprakelijkheid in deze Algemene Voorwaarden, is iedere aansprakelijkheid van Marelex beperkt tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door Marelex afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald; te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de voormelde verzekeringsovereenkomst voor rekening komt van Marelex. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens die verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag dat Marelex in het kader van de betreffende opdracht in rekening heeft gebracht of zou hebben gebracht bij een (geheel of gedeeltelijk) succesvolle verhaalsactie, zulks te allen tijde tot een maximum bedrag van EUR 10.000- (zegge: ‘tienduizend euro’) zonder daarover omzetbelasting en/of wettelijke rente verschuldigd te zijn. Aansprakelijkheid voor immateriële schade of indirecte schade is geheel uitgesloten. Onder indirecte schade wordt mede, doch niet uitsluitend, verstaan: gevolgschade, bedrijfstagnatie, gemiste omzet, gederfde winst, gemiste besparing, vertragingschade, verlies van gegevens en verminderde of aangetaste goodwill.

8.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervallen alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens Marelex in verband met de uitvoering van de opdracht in ieder geval na 12 (zegge: ‘twaalf’) maanden nadat de Opdrachtgever bekend werd, of redelijkerwijze bekend kon zijn, met de gebeurtenis waarop deze rechten en bevoegdheden zijn gebaseerd.

8.3 De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen worden tevens bedongen ten behoeve van iedere hulppersoon of derde die bij de uitvoering van een opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk kan zijn.

9. Provisie & Honorarium:

9.1 Tenzij Opdrachtgever en Marelex schriftelijk anders overeengekomen zijn, geschieden alle regresacties van Marelex op basis van ‘no cure, no pay’; wat hieruit bestaat dat Marelex slechts bij een (geheel of gedeeltelijk) succesvolle verhaalsactie haar (regres)provisie in rekening brengt bij opdrachtgever; zijnde 10% (zegge: ‘tien procent’) over het feitelijk verhaalde bedrag; exclusief omzetbelasting. Kantoorkosten worden niet in rekening gebracht.

9.2 In geval van tussentijdse beëindiging zoals vermeld in artikel 6.2 van deze Algemene Voorwaarden, wordt de (regres)provisie van Marelex vastgesteld op basis van de betreffende prijsafspraak, uitgaande van de situatie dat het beoogde resultaat volledig zou zijn behaald. De hoogte van de vordering zoals ingediend bij wederpartij is in dit verband bepalend. Indien een honorarium is overeengekomen, vindt artikel 9.3 van deze Algemene Voorwaarden toepassing.

9.3 Indien de regresacties van Marelex niet plaatsvinden op basis van ‘no cure, no pay’ ex art. 9.1 van deze Algemene Voorwaarden, wordt het honorarium vastgesteld op basis van de bestede uren vermenigvuldigd met het overeengekomen, of bij gebreke daarvan het gebruikelijk, uurtarief. Het gebruikelijke (basis) uurtarief van Marelex bedraagt EUR 180- (zegge: ‘honderdtachtig euro’)), exclusief omzetbelasting. Kantoorkosten worden niet in rekening gebracht.

10. Betaling, rente en kosten:

10.1 Betaling van de (regres)provisie, honorarium of eventuele verschotten van Marelex dient door Opdrachtgever zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen de betalingstermijn van uiterlijk 14 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer NL75ABNA0105545783 ten name van MARELEX;

10.2 Opdrachtgever en Marelex kunnen schriftelijk overeenkomen dat de (regres)provisie, honorarium en verschotten van Marelex verrekend worden met de, op dezelfde opdracht betrekking hebbende, bij de wederpartij(en) verhaalde som(men) die in tijdelijke consignatie is/zijn op de zakelijke bankrekening van Marelex;

10.3 Door het verstrijken van de fatale betalingstermijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een aanmaning of ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de Opdrachtgever een consument is in welk geval de wettelijke rente is verschuldigd. Zodra de Opdrachtgever in verzuim komt te verkeren, worden alle vorderingen van Marelex op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in zonder ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW. Marelex is in dat geval bevoegd om haar verplichtingen uit hoofde van enige met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling van alle opeisbare vorderingen is ontvangen.

10.4 Indien de Opdrachtgever in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige (betalings)verplichting, komen naast de hoofdsom en rente alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom en rente met een minimum van EUR 250-, tenzij de Opdrachtgever een consument is in welk geval de incassokosten worden begroot conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

10.5 In de gevallen als bedoeld in artikel 7.2 van deze Algemene Voorwaarden worden alle verplichtingen van de Opdrachtgever uit hoofde van enige overeenkomst onmiddellijk opeisbaar. Marelex is alsdan bevoegd om de uitvoering van enige met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst op te schorten dan wel over te gaan tot ontbinding van die overeenkomst.

10.6 Over ten behoeve van de Opdrachtgever ontvangen gelden ter consignatie op de zakelijke bankrekening van Marelex wordt geen rente vergoed.

10.7  Vreemde valuta zullen als koers hebben die van de dag van verrekening. Tijdens de behandeling van de opdracht ontstane koers- of omrekeningsverschillen zijn voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

11. Auteursrecht:

11.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoudt Marelex zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet op de in het kader van de uitvoering van de opdracht vervaardigde werken, zoals adviezen, brieven, contracten, handleidingen, processtukken en overige voortbrengselen van de menselijke geest.

11.2 De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief recht om de vervaardigde werken in zijn eigen organisatie te gebruiken voor het bij de opdracht overeengekomen doel.

11.3 Het is de Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Marelex niet toegestaan om de vervaardigde werken te verveelvoudigen, openbaar te maken of anderszins ter kennis van derden te brengen.

12. Toepasselijk recht en forumkeuze:

12.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen Marelex en Opdrachtgever(s) is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Op alle geschillen die mochten ontstaan tussen Marelex en Opdrachtgever(s) is in eerste aanleg uitsluitend de Rechtbank Rotterdam, Nederland, bevoegd om van die geschillen kennis te nemen.